Στη Βουλή η τροπολογία για το «ξεπάγωμα» των τριετιών το 2024

Κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή την τροπολογία σχετικά με το «ξεπάγωμα» των τριετιών, όπως δεσμεύτηκε από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

 

Όπως δεσμεύτηκε από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με τις τριετίες, η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία για το «ξεπάγωμα» των τριετιών στο εργασιακό σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας «Για την ενίσχυση της εργασίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 – Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας – Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας».

 

Στην ίδια ρύθμιση συμπεριλαμβάνεται και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός που αγγίζει τα 600 εκ. ευρώ για την αντιμετώπιση διαφόρων δαπανών (δράσεις και προγράμματα στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων από Θεομηνίες κλπ.).

 

Οι λεπτομέρειες

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους:

 

Αίρεται, από 1η. 1.2024, η αναστολή της ισχύος διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανόμενων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, β. Προβλέπεται αναστολή των προαναφερόμενων ρυθμίσεων, από Ιη.1. 2027, εάν το ποσοστό ανεργίας υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%) και μέχρι να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του δέκα τοις εκατό (10%).

 

2.Χορηγείται, κατ’ εξαίρεση, στις οριζόμενες κατηγορίες προσώπων, ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του αναγκαίου χρονικού διαστήματος ασφάλισης και υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

 

3.Απαλλάσσονται από τη θεσμοθετημένη συμμετοχή για τη χορήγηση φαρμάκων και την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων και ηλεκτρονικών γνωματεύσεων, οι κάτοικοι των περιοχών που αποδεδειγμένα επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel» του Σεπτεμβρίου 2023, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα.

 

4.Αυξάνονται οι πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 κατά εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) ευρώ. Ειδικότερα αυξάνονται οι πιστώσεις του

-τακτικού προϋπολογισμού, κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ,

-προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, κατά τετρακόσια πενήντα εκατομμύρια (450.000.000) ευρώ.

 

 

Αναλυτικά οι διατάξεις της Τροπολογίας

 

Άρθρο 1

Αμοιβή του χρόνου προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων – Κατάργηση του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 6/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου

 

1.Από την 1η.1.2024 αίρεται η αναστολή της ισχύος διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας, η οποία επιβλήθηκε με το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 6/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 38), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 (Α’ 28).

 

2.Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1, των οποίων η αναστολή αίρεται, ισχύουν τα εξής:

 

α) Η προϋπηρεσία κάθε εργαζομένου, που είχε προσληφθεί πριν από την 14η.2.2012, όπως η προϋπηρεσία αυτή είχε διαμορφωθεί τη 14η.2.2012 οπότε και ανεστάλη η συμπλήρωσή της, συνεχίζει να συμπληρώνεται μετά από την 1η.1.2024.

 

β) Η προϋπηρεσία κάθε εργαζομένου, που προσλήφθηκε μετά από την 14η.2.2012, ξεκινά να συμπληρώνεται μετά από την 1η.1.2024.

 

3.Ειδικώς για την προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας σε όσους εργαζόμενους αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σύμβασης ή σχέσης εργασίας, που έχει διανυθεί σε οποιοδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα πριν από την 14η.2.2012 και μετά από την 1η.1.2024. Η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας καθορίζεται ως εξής:

 

α) Για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις (3) τριετίες και συνολικά σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) για προϋπηρεσία εννέα (9) ετών και άνω.

 

β) Για τους εργατοτεχνίτες, με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι (6) τριετίες και συνολικά τριάντα τοις εκατό (30%) για προϋπηρεσία δεκαοκτώ (18) ετών και άνω.

 

4.Αν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές είναι υπέρτερες των νόμιμων αποδοχών, οι αυξήσεις, οι προσαυξήσεις και τα ποσά εν γένει που προκύπτουν από την εφαρμογή των παρ. 1 έως 3, συμψηφίζονται με τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ καταβαλλόμενων και νόμιμων αποδοχών, με την καταβολή της οποίας εξοφλούνται ολοσχερώς ή μερικώς.

 

5.Για το χρονικό διάστημα από την 14η.2.2012 έως και την 31η.12.2023 καμία αξίωση δεν γεννάται, ούτε οφείλονται αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως αναφέρονται στις παρ. 1, 2 και 3, ούτε επιτρέπεται να υπολογιστεί προϋπηρεσία που έχει διανυθεί από την 14η.2.2012 έως και την 31η.12.2023.

 

6.Από την 1η.1.2027, αν το ποσοστό της ανεργίας υπερβεί το δέκατοις εκατό (10%), και μέχρι να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του δέκα τοις εκατό (10%), αναστέλλεται αυτοδικαίως η ισχύς των διατάξεων που αναφέρονται στην παρ. 1. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του εθνικού ποσοστού ανεργίας των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

7.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να εξειδικεύεται η διαδικασία αυτοδίκαιης αναστολής ισχύος, την οποία προβλέπει το παρόν. Με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και μετά από γνώμη των κοινωνικών εταίρων της παρ. 4 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δύναται να αποφασίζονται οι όροι και προϋποθέσεις αναστολής της ισχύος του παρόντος και πέραν των περιπτώσεων εφαρμογής της παρ. 6, για τη διασφάλιση της σταθερότητας της εθνικής οικονομίας, λαμβανομένης υπόψη ιδίως της εξέλιξης της ανεργίας και του πληθωρισμού.

 

8.Από την 1η.1.2024, καταργείται το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 6/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 2

Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές – Τροποποίηση περ. ε) παρ. 1 άρθρου 90 ν. 5018/2023

 

Στην περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 5018/2023 (Α’ 25), περί της κατ’ εξαίρεση χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος για το χρονικό διάστημα από 1ης.3.2023 έως 29.2.2024, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο μόνο εδάφιο, αα) η φράση «Στις επιχειρήσεις και εργοδότες» αντικαθίσταται από τη φράση «Στους ασφαλισμένους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.)», αβ) μετά από τη φράση «ή ασκούν δραστηριότητα» προστίθεται η φράση «ή εργάζονται», αγ) διαγράφεται η φράση «, οι οποίες επιδρούν στη γενικότερη οικονομική ζωή της περιοχής, χωρίς να απαιτείται η επέλευση υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις τους», αδ) η φράση «των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν» αντικαθίσταται από τη φράση «των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται» και αε) μετά από τη φράση «κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α’ 196)» προστίθεται η φράση «, καθώς και στους ανέργους των ανωτέρω περιοχών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης», β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και η περ. ε) διαμορφώνεται ως εξής:

 

«ε) Στους ασφαλισμένους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.) που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα ή εργάζονται σε πληγείσες περιοχές από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και υπάγονται στο πεδίο 2. εφαρμογής των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α’ 196), καθώς και στους ανέργους των ανωτέρω περιοχών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται από την ημέρα επέλευσης της φυσικής καταστροφής, ανεξαρτήτως οφειλών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α..».

 

Άρθρο 3

Απαλλαγή από τη συμμετοχή για τη χορήγηση φαρμάκων και την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων και ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για παροχές του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας των πληγέντων από την κακοκαιρία «Daniel»

 

1.Στις περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας λόγω της κακοκαιρίας «Daniel» που εκδηλώθηκε τον Σεπτέμβριο 2023, οι κάτοικοι, οι οποίοι αποδεδειγμένα επλήγησαν από την κακοκαιρία, απαλλάσσονται, μέχρι την 31η.3.2024, από τη θεσμοθετημένη συμμετοχή, καθώς και από κάθε πρόσθετη επιβάρυνση για:

 

α) τη χορήγηση φαρμάκων, που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, κατά παρέκκλιση της υπό στοιχεία ΔΥΓ3(α)/οικ.104747/26.10.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας (Β’ 2883) και της υπό στοιχεία Δ3(α)34943/12.07.2022 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 3476) και

 

β) την εκτέλεση παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και ηλεκτρονικών γνωματεύσεων των άρθρων 6,10, 39,47 έως 54 και 55 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31.10.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Β’ 4898).

 

Οι περ. α) και β) του πρώτου εδαφίου αφορούν συνταγές και παραπεμπτικά διαγνωστικών εξετάσεων και ηλεκτρονικών γνωματεύσεων παροχών που εκδίδονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η πρόσθετη δαπάνη που προκαλείται για την εφαρμογή των περ. α) και β) του πρώτου εδαφίου καλύπτεται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, κατόπιν ειδικής χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

2.Για φάρμακα που εγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) είναι δυνατή η συνέχιση της αγωγής σε ασθενείς που κατοικούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι οποίοι ήδη λαμβάνουν θεραπεία, κατόπιν καταχώρισης σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος του θεράποντος ιατρού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Σ.Η.Π..

 

3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δύνανται να εξειδικεύονται οι δικαιούχοι του παρόντος, να καθορίζονται ο τρόπος απόδειξης της ιδιότητας του πληγέντος, η διαδικασία απαλλαγής από τη συμμετοχή για τη χορήγηση φαρμάκων και την εκτέλεση παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και ηλεκτρονικών γνωματεύσεων και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

Άρθρο 4

Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023

 

1.Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του ειδικού φορέα 1023-711-0000000 αυξάνονται κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ. Οι εν λόγω πιστώσεις εγγράφονται υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων 2910601061 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με τη στήριξη και ενίσχυση πληγέντων από θεομηνίες, καθώς και με την πρόληψη, προστασία και αποκατάσταση από θεομηνίες» του ως άνω ειδικού φορέα.

 

2.Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 του ειδικού φορέα 1023-203-0000000 αυξάνονται κατά τετρακόσια πενήντα εκατομμύρια (450.000.000) ευρώ, ως προς το εθνικό σκέλος. Οι εν λόγω πιστώσεις εγγράφονται υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων 2910601001 «Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων» του ως άνω ειδικού φορέα.